Jasnowidz na policyjnym etacie

JASNOWIDZ NA POLICYJNYM ETACIE

Krzysztof Janoszka & Krzysztof Jackowski

Nie popełnię modnego głupstwa polegającego na traktowaniu
wszystkiego, czego nie mogę wyjaśnić, jako oszustwa.
C.G. Jung

 

 

W książce przedstawione zostały wyniki moich kilkuletnich badań –
z nadzieją, że pozwolą one właściwie ocenić dorobek jednego z najwybitniejszych
i zarazem najbardziej niedocenionych jasnowidzów XXI wieku.

Wypeł­nia ją obsz­erny (i podzielony na kilka sek­wencji) wywiad z samym K. Jackowskim, ale także z ofi­ce­rami śled­czymi, którzy opowiadają o tym, jak ekstrasens z Człu­chowa pomógł im w konkret­nych sprawach. Czytel­nicy zna­jdą także na kar­tach tego tomu m.in. roz­mowę z byłym wicem­i­nistrem spraw wewnętrznych, obec­nym preze­sem Sto­warzyszenia Gen­er­ałów Policji Rzecz­pospo­litej Pol­skiej, Adamem Rapackim, z pro­fe­sorem Wyższej Szkoły Policji w Szczyt­nie, członkiem Pol­skiej Akademii Nauk, dr hab. Grze­gorzem Ojcewiczem, czy z dr. Mirosławem Lisieckim – byłym ofi­cerem policji oraz wykład­owcą Wyższej Szkoły Policji w Szczyt­nie, zwolen­nikiem i pio­nierem wyko­rzysty­wa­nia para­psy­chologii w dzi­ała­ni­ach śled­czych, obec­nie adi­unk­tem na Wydziale Prawa i Admin­is­tracji Uni­w­er­sytetu Warmińsko-​Mazurskiego w Olsz­tynie.

To zarazem zapis wielu konkret­nych śledztw i postępowań, w których pomoc Jack­owskiego okazała się równie wymierna, co bezcenna.

 

 

 

 

 

 

 

 

***

***

***

***