Dzieci jako ofiary handlu ludźmi

Dzieci jako ofiary handlu ludźmi

Autor: Krzysztof Janoszka

Wydanie: 2013 r.

Handel dziećmi jest jednym z wielu niedostrzegalnych problemów współczesnego świata. Niewolnictwo jednak wciąż istnieje, zazwyczaj poza świadomością zwykłych ludzi i mediów. Proceder ten jest poważnym naruszeniem praw człowieka, a zaangażowane są weń najlepiej zorganizowane i zakonspirowane grupy przestępcze. Książka składa się z dwóch części. W pierwszej przedstawiono charakterystykę zjawiska handlu dziećmi – łącznie z przybliżeniem regulacji prawnych oraz systemu zapobiegania temu procederowi i jego zwalczania. W części drugiej znalazły się wyniki badań empirycznych autora, który chciał uzyskać odpowiedzi m.in. na następujące pytania: ile jest stwierdzanych w Polsce przypadków handlu dziećmi i jakich form wykorzystania najczęściej dotyczą, jak wygląda eliminowanie handlu ludźmi w praktyce organów ścigania, a także jakie są największe problemy w identyfikacji ofiar i w zwalczaniu tego procederu.

Z recenzji prof. dr. hab. Emila Pływaczewskiego:

Temat pracy ma ogromny wymiar społeczny, gdyż ofiarami są bezbronne dzieci. Jego geneza związana jest, między innymi, z faktem uczestnictwa Polski w wielokierunkowych współczesnych migracjach. Ponadto, jest on mało opisany w literaturze, gdyż handel dziećmi w publikacjach często przedstawiany jest dosyć ogólnie w ramach handlu ludźmi jako jedna z jego form. Brak jest też badań empirycznych w tym zakresie.

Rozdział V mający charakter badawczy należy ocenić wysoko (…) Na uwagę zasługuje studium przypadku (…) Interesujące też okazały się wywiady i rozmowy z ekspertami (…) Wiele wartościowych informacji wniósł wywiad z profesorem zajmującym się transplantacjami. Na uwagę zasługuje opracowanie wyników badań ankietowych przeprowadzonych w Polsce (w kilku miejscach), jak i za granicami naszego kraju. Godne podziwu jest zaangażowanie autora pracy w dotarcie do tak wielu respondentów rozproszonych w różnych częściach świata.

Praca napisana została w sposób zrozumiały, z dużym zaangażowaniem i znawstwem tematu.